Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Bizerba SE & Co. KG, internetová stránka (www.bizerba.com)

 

1. Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

 

(1) V nasledujúcej časti by sme chceli poskytnúť informácie o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok. Osobné údaje zahŕňajú všetky údaje, ktoré na vás osobne odkazujú, napr. vaše meno, adresa, e-mailové adresy, telefónne čísla, používateľské mená, správanie používateľa.

(2) Podľa čl. 4 ods. 7 Nariadenie EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov (GDPR) prevádzkovateľom je Bizerba SE & Co. KG, Wilhelm-Kraut-Straße 65, 72336 Balingen, Nemecko (pozri naše informácie o spoločnosti (právne oznámenie)). Môžete sa obrátiť na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese dataprotection-SK@bizerba.com prostredníctvom poštovej adresy našej centrály, do pozornosti “Pracovníka zodpovedného pre ochranu údajov”.

(3) Spracovanie a používanie osobných údajov v rámci skupiny Bizerba je z obchodných a oprávnených dôvodov. Bizerba zabezpečuje, aby používanie osobných údajov podliehalo pokynom uzavretím zmlúv o spracovaní s poverenými poskytovateľmi služieb. V prípade, že sa údaje prenášajú do krajiny mimo EÚ, zmluvné predpisy zabezpečujú dodržiavanie úrovne ochrany údajov podobnej úrovni používanej v Európskej únii.

(4) Keď sa s nami kontaktujete prostredníctvom e-mailu, uložíme údaje, ktoré poskytnete (vašu e-mailovú adresu, vaše meno a adresu a vaše telefónne číslo), aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje, ktoré sa poskytujú v tomto ohľade, vymažeme hneď, ako už nie je potrebné skladovanie, alebo obmedzíme ich spracovanie v prípade, že by platili zákonné povinnosti uchovávania.

(5) Ak potrebujeme kontaktovať poskytovateľov služieb alebo ak chceme získať prístup k vašim údajom na komerčné účely pre jednotlivé funkcie z našej ponuky, upozorníme vás na príslušn0 procesy. Keď to urobíme, špecifikujeme definované kritériá, pokiaľ ide o čas skladovania.

 

2. Vaše práva

 

(1) Máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

právo na informovanie,
právo na opravu alebo vymazanie,
právo na obmedzenie spracovania,
právo brániť spracovaniu,
právo na prenos údajov.
(2) Máte tiež právo podať sťažnosť u orgánov na ochranu údajov o spracovaní vašich osobných údajov.

 

3. Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našich webových stránok

 

(1) Keď jednoducho používate webovú stránku na informačné účely, keď nie ste zaregistrovaný, alebo ak inak poskytujete informácie, zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré nám poskytol váš prehliadač. Ak chcete navštíviť našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré potrebujeme technicky na to, aby sme vám ukázali naše webové stránky a zabezpečili stabilitu a bezpečnosť (právny základ je článok 6 odsek 1 veta 1, písmeno f GDPR):

IP adresa
Dátum a čas žiadosti
Rozdiel v časovom pásme k Greenwichskému času (GMT)
Obsah žiadosti (konkrétna webová stránka)
Stav prístupu / kód stavu HTTP
Číslo portu
Prenesené množstvo údajov
Webová stránka, z ktorej bola žiadosť prijatá
Prehliadač
Operačný systém a jeho rozhranie
Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

(2) Okrem už spomenutých údajov sú do vášho počítača uložené tzv. cookie, keď používate našu webovú stránku. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku priradenom prehliadaču, ktorý používate. Používajú sa na poskytovanie informácií agentovi (v našom prípade nám), ktorý umiestnil cookie. Súbory cookie nemôžu spustiť programy ani prenášať vírusy do počítača. Ich funkcia spočíva v tom, aby bol internet navyše užívateľsky prívetivejší a efektívnejší. Niektoré cookie sú potrebné, aby naše webové stránky mohli fungovať hladko.

3) Použitie cookies:

(a) Táto webová lokalita používa nasledujúce typy súborov cookie. Opisujeme rozsah a funkčnosť nižšie:

Prechodné súbory cookie (pozri tiež (b)),
Trvalé súbory cookie (pozrite si aj (c)).
(b) Prechodné súbory cookie sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Zahŕňa to najmä súbory cookie relácie. Tieto súbory cookie ukladajú tzv. ID relácie, ktoré je možné použiť na priradenie rôznych požiadaviek vášho prehliadača počas tej istej relácie. To znamená, že váš počítač môže byť rozpoznaný pri návrate na naše webové stránky. Súbory cookie relácie sa odstránia po odhlásení alebo zatvorení prehliadača.

(c) Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa líši v závislosti od súboru cookie. Tieto súbory cookie ukladajú bezpečným spôsobom konkrétne nastavenia, napríklad nastavenia jazyka, ktoré ste vykonali. Cookie súbory môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača.

(d) Váš prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám a napríklad odmietnuť prijať súbory cookie tretích strán alebo všetky typy súborov cookie. Chceli by sme zdôrazniť, že v tom prípade ak sa vám nepodarí využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

(e) Cookie súbory používame na to, aby sme vás identifikovali, ak navštívite znovu webovú stránku, ak ste registrovaným používateľom našich webových stránok a chcete získať prístup. Počas prihlasovania je umiestnený súbor cookie na registráciu posledného prihlásenia (čas, dátum a IP adresa).

 

4. Ďalšie funkcie a ponuky našej webovej stránky

 

(1) Okrem používania našej webovej stránky na čisto informačné účely ponúkame rôzne služby, ktoré môžete využiť, ak máte záujem. Zvyčajne budete musieť špecifikovať ďalšie osobné údaje, ktoré by sme použili pri poskytovaní perspektívnej služby a ktoré podliehajú predtým špecifikovaným princípom spracovania údajov.

(2) Aby sme spracovali vaše údaje, do určitej miery využívame služby externých poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia boli starostlivo vybraní pre nami objednané služby. Sú povinní dodržiavať naše smernice, čo pravidelne kontrolujeme.

(3) Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ak existujú zmluvy alebo iné služby ktoré poskytujeme spoločne s partnermi. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete pri zadávaní vašich osobných údajov alebo v spodnej časti popisu ponuky.

(4) Ak náš poskytovateľ služby alebo partner sídli v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), upozorníme vás na následky tejto situácie v opise ponuky.

 

5. Opakovanie alebo zrušenie spracovania vašich údajov

 

(1) Ak ste nám dali povolenie na spracovanie vašich údajov, máte právo kedykoľvek ho zrušiť. Odvolanie má vplyv na prípustnosť spracovania vašich osobných údajov, od momentu, keď ste vyhlásili zrušenie.

(2) Ak spracovanie vašich osobných údajov je založené na vyvažovaní záujmov, môžete takéto spracovanie namietať. To je prípad, ak sa spracovanie nevyžaduje na splnenie zmluvy s vami, čo sa odráža v každom príslušnom opise funkcií nižšie. V prípade uplatnenia námietky vás žiadame, aby ste uviedli dôvody, prečo by sme vaše osobné údaje nemali spracovávať spôsobom, akým by sme robili. V prípade opodstatnenej námietky preskúmame situáciu a buď prerušíme spracovanie údajov, alebo vám ukážeme naše presvedčivé legitímne dôvody pre pokračovanie spracovania.

(3) Môžete samozrejme namietať spracovanie vašich osobných údajov na účely reklamy a analýzy údajov kedykoľvek. Môžete nás informovať o svojom nesúhlase s reklamou prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: marketing_sk@bizerba.com alebo poštou s využitím adresy uvedenej vyššie v oddiele 1 (2) s odkazom na “Marketing”.

 

6. Using a contact form

 

(1) Naša webová stránka obsahuje kontaktný formulár, pomocou ktorého nás môžete kontaktovať. Nasledujúce údaje sú následne odoslané z vstupnej masky (právny základ na základe poskytnutia vášho súhlasu je článok 6 odsek 1, písmeno a GDPR):

Názov
Meno a priezvisko
Emailová adresa
Poštová adresa (ulica, číslo ulice, PSČ, mesto)
Spoločnosť
oblasť podnikania

Počas registrácie sa zhromažďujú aj nasledujúce údaje:

IP adresa odosielateľa formulára
Dátum a čas vstupu

(2) Na spracovanie údajov sa váš súhlas vyžaduje počas používania kontaktného formulára, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

(3) Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na účely pre ktorý boli zbierané.

 

7. Informačný bulletin (Newsletter)

 

Pri registrácii pre príjem informačného bulletinu sa na účely starostlivosti o zákazníka zhromažďujú tieto údaje: názov, meno / priezvisko, e-mailová adresa a spoločnosť. Informačný bulletin je zasielaný prostredníctvom Newsletter2Go. kde sú uložené vaše osobné údaje. Informácie o predpisoch na ochranu údajov poskytovateľa zasielania bulletinov nájdete tu https://www.newsletter2go.co.uk/data-protection. Svoj súhlas s prijatím bulletinu môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu na odhlásenie v e-mailoch.

 

8. Použitie služby Google Analytics

 

(1) Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analýzu od spoločnosti Google Inc. (“Google”). Služba Google Analytics používa takzvané súbory cookie, textové súbory uložené v počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Súbor cookie generuje informácie o tom, ako ste túto webovú stránku využili. Tieto informácie sú zvyčajne prenesené na server Google v USA a uložené tam. Pre túto stránku bola aktivovaná anonymizácia IP. Znamená to, že IP adresa používateľov Google v členských štátoch EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore bude skrátená pred odoslaním. Len vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená tam. V mene majiteľa týchto webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok na zostavenie prehľadov o činnostiach webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webových stránok a používania internetu pre vlastníka webových stránok.

(2) Adresa IP prenesená vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi od spoločnosti Google.

(3) Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacim s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) pre spoločnosť Google, ako aj spracovávaním týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

(4) Táto webová lokalita používa službu Google Analytics s rozšírením “_anonymizeIp ()”. Tu sa IP adresy ďalej spracovávajú v skrátenej forme, čím zabraňujú tomu, aby boli priamo spojené s konkrétnou osobou. Akonáhle sa zhromaždené údaje o vás môžu priamo prepojiť s vami, v dôsledku toho sa tento odkaz okamžite odstráni a osobné údaje okamžite odstránia.

(5) Google Analytics používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našich webových stránok. Získané štatistiky nám pomáhajú vylepšiť našu ponuku, čo je pre vás ako používateľa zaujímavejšie. Právny základ pre používanie služby Google Analytics je čl. 5, ods. 1, veta 1, písmeno f) GDPR.

(6) Informácie o poskytovateľovi tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky používateľa: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Prehľad ochrany údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a vyhlásenie o ochrane osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/polities/privacy.

 

9. Používanie plug-in sociálnych médií

 

(1) V súčasnosti nepoužívame doplnky sociálnych médií.

(2) Nemáme žiadny vplyv na údaje zhromažďované stránkami sociálnych médií a postupmi spracovania údajov a nie sme informovaní o plnom rozsahu zhromažďovania údajov, účeloch spracovania alebo časoch uchovávania. Nemáme ani informácie o vymazaní údajov zhromaždených poskytovateľmi sociálnych médií.

(3) Poskytovateľ sociálnych médií ukladá zhromaždené údaje o vás vo forme profilu používateľa a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo potrebného prispôsobenia dizajnu svojich webových stránok. Hodnotenie údajov prebieha (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby sa zobrazila reklama upravená podľa potrieb a aby ste informovali ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti zostavovaniu tohto profilu používateľa, avšak ak chcete uplatniť toto právo, musíte sa obrátiť na príslušného poskytovateľa. Prostredníctvom odkazov na sociálne médiá vám ponúkame príležitosť komunikovať so sociálnymi médiami a ďalšími používateľmi, aby sme mohli zlepšiť našu ponuku a urobiť to pre vás ako používateľa zaujímavejším..

(4) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľmi sociálnych médií je možné získať vo vydaných vyhláseniach o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov. Tam získate ďalšie informácie o príslušných právach a možnostiach nastavenia, ktoré musíte chrániť.

 

10. Integrácia videí YouTube

 

(1) V našej online ponuke máme vložené videá YouTube, ktoré sú uložené na stránke http://www.YouTube.com a môžu sa prehrávať priamo z našich webových stránok. Sú integrované podľa “rozšíreného režimu ochrany údajov”, čo znamená, že údaje o vás ako používateľovi nie sú prenesené na YouTube, ak videá nespustíte. Údaje uvedené v odseku 2 sa neprenesú dovtedy, kým neprehráte videozáznamy. Nemáme žiadny vplyv na tento prenos údajov.

(2) Návštevou webových stránok dostáva služba YouTube informácie, ktoré ste sprístupnili na príslušnej podstránke našej webovej stránky. Okrem toho sú poskytnuté údaje uvedené v časti 3 tohto vyhlásenia. Stane sa to bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľské konto alebo či ste prihlásený (-á) alebo nie, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje sú priradené priamo pre váš účet. Ak nechcete byť prepojení s vaším profilom v službe YouTube, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť. Služba YouTube ukladá vaše údaje vo forme profilu používateľa a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo potrebného prispôsobenia dizajnu svojich webových stránok. Hodnotenie údajov prebieha (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) s cieľom poskytnúť reklamu upravenú potrebami a informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo namietať proti zostavovaniu tohto profilu používateľa, avšak ak chcete toto právo uplatňovať, musíte kontaktovať službu YouTube.

(3) Ďalšie informácie ohľadom účelu a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní prostredníctvom služby YouTube môžete získať z vyhlásenia o ochrane osobných údajov na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Tam získate ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia, ktorými musíte chrániť vaše súkromie.

 

11. Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme zmeniť a / alebo doplniť tak, aby sme sa uistili, že sa dodržiavajú zmeny a doplnenia zákonov a nariadení alebo že sa zohľadňujú aktualizácie.